A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 272440 - 2010 ROBOTY BUDOWLANE - pobierz plik pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz plik pdf

Załączniki:

                  Załącznik 1 - pobierz plik pdf

                  Załącznik 2 - pobierz plik pdf

                  Załącznik 3 - pobierz plik pdf

                  Załącznik 4 - pobierz plik pdf

                  Załącznik 5 - pobierz plik pdf

                  Załącznik 6 - pobierz plik pdf

                  Załącznik 7 pobierz plik pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SR/RD/1/2010 - pobierz plik pdf

_________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr A-213-1/12 ROBOTY REMONTOWE (z 2 maja 2012r.) - pobierz plik pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz plik pdf

Przedmiar robót - pobierz plik pdf

Dokumentacja fotograficzna - pobierz plik pdf

Specyfikacja techniczna - pobierz plik pdf

Wyjaśnienia dot. postępowania - pobierz plik pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty A-213-1/12 (z 6 czerwca 2012r.) - pobierz plik pdf

__________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę nr A-212-33/12 (z 18 grudnia 2012r.)pobierz plik pdf

__________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia budynków Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (z 12 grudnia 2013r.) - pobierz plik pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz plik pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr A-213-10/13 (z 24 grudnia 2013r.)pobierz plik pdf

__________________________________________________________________________________

Ogłoszenie A-213-9/13 o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim - pobierz plik pdf

__________________________________________________________________________________

Ogłoszenie A-213-2/14 o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na usługi (z 14 lutego 2014) pobierz plik pdf

__________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu A-213-2/19 (z 20 grudnia 2019r.) - pobierz plik pdf

__________________________________________________________________________________

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok - pobierz plik pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Andruszczak
Dokument z dnia: 02.05.2012
Dokument oglądany razy: 38 660
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 07.05.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl